Terms of Use


BằNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG https://botquangcao.vn/ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CELLNG NHƯ CÁC HỢP ĐỒNG KHÁC MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐĂNG TRÊN TRANG WEB.

Bằng CÁCH XEM, THAM QUAN, SỬ DỤNG, HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI https://botquangcao.vn/.

ĐẶC BIỆT TIẾP CẬN TRUY CẬP VÀO BẤT Kỳ CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA TRẺ EM HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ TRỰC TUYẾN TRỰC TUYẾN (COPPA) năm 1998.

BẢO ĐẢM QUYỀN ĐỂ TIẾP CẬN TRUY CẬP VÀO BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO HAY XEM CHO BẤT K RE LÝ DO LUẬT SƯ NÀO. THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ, MÀ BẠN CHẤP NHẬN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM, https://botquangcao.vn/ ĐƯỢC CHO PHÉP THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỦA LOẠI TRỪ VÀ CHO NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC.

ĐIỀU KHOẢN NÀY CỦA HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TỪ THỜI GIAN. NGƯỜI TRUY CẬP CÓ NHIỆM VỤ ẢNH HƯỞNG, LÀ MỘT PHẦN CỦA VIỆC XÁC NHẬN CHO PHÉP TRUY CẬP https://botquangcao.vn/, ĐỂ KIẾM ĐƯỢC NHỮNG THEMSELVES THÔNG TIN NHỮNG THAY ĐỔI B BYNG CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SỬ DỤNG TRANG M EI THỜI GIAN THAM GIA https://botquangcao.vn/.

CÁC BÊN CHO CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG

Khách truy cập, người xem, người dùng, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng, được gọi chung ở đây là Khách truy cập, Khách hàng là các bên tham gia thỏa thuận này. Trang web và chủ sở hữu và / hoặc nhà điều hành của nó là các bên tham gia thỏa thuận này, sau đây được gọi là Trang web.

SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ TRANG WEB NÀY

Trừ khi bạn đã ký hợp đồng rõ ràng bằng văn bản với trang web này, ngược lại, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng không có quyền sử dụng thông tin này trong môi trường thương mại hoặc công cộng; họ không có quyền phát sóng, sao chép nó, lưu nó, in nó, bán nó hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của nội dung của trang web này. Bằng cách truy cập nội dung của trang web này, bạn đồng ý với điều kiện truy cập này và bạn thừa nhận rằng bất kỳ việc sử dụng trái phép nào là bất hợp pháp và có thể khiến bạn phải chịu hình phạt dân sự hoặc hình sự. Một lần nữa, Khách truy cập không có quyền sử dụng nội dung hoặc các phần của chúng, bao gồm cơ sở dữ liệu, trang vô hình, trang được liên kết, mã cơ sở hoặc tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể chứa, vì bất kỳ lý do nào hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Để nhận ra thực tế rằng có thể khó định lượng được các thiệt hại chính xác phát sinh từ việc vi phạm quy định này, Khách truy cập đồng ý bồi thường cho chủ sở hữu của https://botquangcao.vn/ với các thiệt hại được thanh lý với số tiền 100.000 đô la Mỹ, hoặc, nếu có thể tính được, chi phí thực tế và thiệt hại thực tế do vi phạm điều khoản này, tùy theo mức nào lớn hơn. Khách truy cập bảo đảm rằng họ hiểu rằng chấp nhận điều khoản này là điều kiện truy cập https://botquangcao.vn/ và việc truy cập cấu thành sự chấp nhận.

QUYỀN SỞ HỮU TRANG WEB HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG, BÁN, NỘI DUNG CÔNG CỤ CỦA TRANG WEB NÀY

Trang web và nội dung của nó được sở hữu hoặc cấp phép bởi chủ sở hữu trang web. Tài liệu có trên trang web phải được coi là độc quyền và có bản quyền. Khách truy cập không có quyền gì trong nội dung trang web. Sử dụng nội dung trang web cho bất kỳ lý do là bất hợp pháp trừ khi nó được thực hiện với hợp đồng rõ ràng hoặc sự cho phép của trang web.

THỦY LỰC ĐẾN TRANG WEB, HỢP TÁC, GIA ĐÌNH THAM GIA VÀ TRANG WEB GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng bởi trang web, không ai có thể siêu liên kết https://botquangcao.vn/, hoặc các phần của chúng, (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các biểu trưng, ​​nhãn hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu có bản quyền) đối với chúng vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, bạn không được phép tham khảo URL (địa chỉ trang web) của trang web này hoặc bất kỳ trang nào của trang web này trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi, bạn cũng không được phép ‘khung hình trang web. Bạn đặc biệt đồng ý hợp tác với Trang web để xóa hoặc hủy kích hoạt bất kỳ hoạt động nào như vậy và chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại phát sinh do vi phạm quy định này. Để nhận ra thực tế rằng có thể khó định lượng các thiệt hại chính xác phát sinh từ việc vi phạm quy định này, bạn đồng ý bồi thường cho chủ sở hữu của https://botquangcao.vn/ với các thiệt hại được thanh lý với số tiền 100.000 đô la Mỹ, hoặc, nếu có thể tính được, chi phí thực tế và thiệt hại thực tế do vi phạm điều khoản này, tùy theo mức nào lớn hơn. Bạn đảm bảo rằng bạn hiểu rằng chấp nhận điều khoản này là điều kiện truy cập https://botquangcao.vn/ và việc truy cập cấu thành sự chấp nhận.

DISCLAIMER FOR CONTENTS OF SITE

từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác của nội dung xuất hiện tại, được liên kết đến hoặc được đề cập trên . Khách truy cập chịu mọi rủi ro liên quan đến việc xem, đọc, sử dụng hoặc dựa vào thông tin này. Trừ khi bạn đã hình thành một hợp đồng rõ ràng trái ngược với chúng tôi, bạn không có quyền dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này là chính xác. Chúng tôi không bảo hành như vậy. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI KHAI THÁC ĐƯỢC GỬI CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC PHẦN MỀM TỪ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG NÀY. KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ RỦI RO CỦA VIRUS, CÔNG TRÌNH, HOẶC CÁC YẾU TỐ SỬA CHỮA KHÁC. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại cho máy tính hoặc phần mềm của khách truy cập hoặc bất kỳ người nào mà khách truy cập sau đó liên lạc với mã bị hỏng hoặc dữ liệu vô tình được chuyển đến máy tính của khách truy cập. Một lần nữa, lượt xem của khách truy cập và tương tác với https://botquangcao.vn/, hoặc các biểu ngữ hoặc cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo hiển thị trên đó, có nguy cơ của riêng mình.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI DỄ DÀNG KHAI THÁC B DOWNNG CÁCH TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ https://botquangcao.vn/ có nguy cơ của riêng mình. Trang web không đảm bảo rằng các bản tải xuống không bị hỏng mã máy tính, bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và sâu.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bằng cách xem, sử dụng hoặc tương tác theo bất kỳ cách nào với https://botquangcao.vn/ tác hại có thể xảy ra, bất kể tàn bạo hay bao quát, cho dù là về thể chất hay tình cảm, có thể thấy trước hay không lường trước được, cho dù là bản chất cá nhân hay thương mại. Đối với bất kỳ khu vực pháp lý nào hiện có thể cho phép các loại trừ này, trách nhiệm tối đa của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền bạn phải trả, nếu có, cho việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý không chịu trách nhiệm cho chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi của Thiên Chúa, chiến tranh, khủng bố, nổi dậy, bạo loạn, hoạt động tội phạm, thiên tai, gián đoạn truyền thông hoặc cơ sở hạ tầng, lao động Sự thiếu hụt hoặc gián đoạn (bao gồm các cuộc đình công bất hợp pháp), sự thiếu hụt nguyên liệu và bất kỳ sự kiện nào khác không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

ĐỘC LẬP

Khách truy cập đồng ý rằng trong trường hợp anh ta gây thiệt hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba do hoặc liên quan đến việc sử dụng https://botquangcao.vn/, Khách truy cập sẽ bồi thường cho chúng tôi và, nếu có thể, bảo vệ chúng tôi chống lại mọi khiếu nại về thiệt hại.

ĐĂNG KÝ

Khách truy cập đồng ý như một điều kiện để xem, rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa Khách truy cập và Trang web được coi là một bài nộp. Tất cả các nội dung gửi, bao gồm các phần của chúng, đồ họa có trong đó hoặc bất kỳ nội dung nào của nội dung gửi sẽ trở thành tài sản độc quyền của Trang web và có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép sử dụng thương mại mà không cần xem xét thêm. Khách truy cập đồng ý chỉ truyền đạt thông tin đó đến Trang web mà họ mong muốn mãi mãi cho phép Trang web sử dụng theo bất kỳ cách nào nếu thấy phù hợp. Đệ trình của mẹ cũng là một điều khoản của Chính sách quyền riêng tư.

THÔNG BÁO

Không có thông báo bổ sung dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do nào được yêu cầu phải được cung cấp cho Khách truy cập và Khách truy cập rõ ràng đảm bảo rằng quyền được thông báo được miễn là một điều

TRANH CHẤP

Là một phần trong việc xem xét mà Trang web yêu cầu để xem, sử dụng hoặc tương tác với trang web này, Khách truy cập đồng ý sử dụng trọng tài ràng buộc cho bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào (dù là hợp đồng, bất kể trong hợp đồng, tra tấn hay cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến mua hàng này, sản phẩm này, bao gồm các vấn đề trưng cầu, vấn đề riêng tư và các điều khoản sử dụng. Trọng tài sẽ được tiến hành theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày tranh chấp được đệ trình lên Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Thông tin về Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, các quy tắc và hình thức của nó có sẵn từ Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, 335 Đại lộ Madison, Tầng 10, New York, New York, 10017-4605. Phiên điều trần sẽ diễn ra tại thành phố hoặc quận của chủ sở hữu . Trong mọi trường hợp, người xem, khách truy cập, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng có quyền ra tòa hoặc xét xử bồi thẩm đoàn. Người xem, khách truy cập, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng sẽ không có quyền tham gia vào khám phá trước khi dùng thử trừ khi được quy định trong các quy tắc; bạn sẽ không có quyền tham gia với tư cách là đại diện hoặc thành viên của bất kỳ nhóm người khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào thuộc về trọng tài; quyết định của trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc với các quyền kháng cáo hạn chế. Bên thắng kiện sẽ được bên kia bồi hoàn cho bất kỳ và tất cả các chi phí liên quan đến trọng tài tranh chấp, bao gồm phí luật sư, phí thu, phí điều tra, chi phí đi lại.

JURISDICTION VÀ VENUE

Nếu bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc mua hàng này sẽ được đưa ra trước tòa án của pháp luật, trước hoặc sau trọng tài, Người xem, khách truy cập, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng đồng ý với quyền tài phán duy nhất và đúng đắn của tiểu bang và thành phố được tuyên bố trong thông tin liên hệ của chủ sở hữu web trừ khi có quy định khác ở đây. Trong trường hợp kiện tụng ở tòa án liên bang, tòa án thích hợp sẽ là tòa án liên bang gần nhất với chủ sở hữu của Địa chỉ của s. LUẬT ÁP DỤNG

Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng đồng ý rằng luật áp dụng sẽ được áp dụng, trong mọi trường hợp, phải là trạng thái của chủ sở hữu .